English Čeština

HYDRAP, spol. s r.o.

Firma HYDRAP spol. s r.o. je česká firma střední velikosti, která byla založena v roce 1992 ve Zlíně.

VYRÁBÍME ROTAČNÍ SOUČÁSTI DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ve středně velkých a velkých sériích pro různá odvětví: automobilový a plynárenský průmysl, zdravotechnika, vodo –topo, stavebnictví.

Součástí výroby je také vlastní sortiment strojírenského ŠROUBENÍ PRO HYDRAULICKÉ A VZDUCHOVÉ ROZVODY.

DRÁTOVÉ ŘEZÁNÍ - VÝROBA NÁSTROJŮ A DÍLŮ DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA technologií elektroerozivního řezání.

PROJEKTY zpracujeme dle požadavků zákazníka, od návrhu až po výrobu a montáž. A to včetně tepelného zpracování, povrchové úpravy a povlakování nástrojů,  kterou zajišťujeme formou kooperace.

Vyrábíme na vícevřetenových soustružnických automatech, CNC a CNC dlouhotočných strojích a dokončovacích strojích; s přesností až tisícin milimetrů; z mosazi, oceli, hliníku a nerezové oceli od průměru 5 do 53 mm nebo max. OK46.   

V celé společnosti je realizován systém managementu kvality ISO 9001, IATF 16 949 a systém enviromentálního managementu ISO 14001. Nedílnou součástí politiky naší společnosti je dodržování Etického kodexu.

 

Vize společnosti

Být stabilní, kvalitní a vyhledávaný dodavatel v oblasti strojírenství a automobilového průmyslu.

Obecné informace

Počet zaměstnanců: 75

Série: od stovek kusů až po milionové dávky

Hlavní obráběné materiály: mosaz, automatová ocel, hliník, nerezová ocel - průměr 5 - 53mm nebo max. OK 46mm.

Složení strojového parku:  6-vřetenové, 8-vřetenový soustružnický automat, CNC, CNC dlouhotočné stroje, vysokorychlostní obr. stroj Wolf -zpracování materiálu ze svitku (průměr 1 - 13mm),  dokončovací stroje.

 

Politika společnosti

     Prosperita

 • Veškeré činnosti společnosti směřují k dosažení dlouhodobé prosperity.
 •  Činnosti nepřinášející hodnotu nebo způsobující ztráty nepodporujeme
 •  Produkty budou zhotovovány v souladu s příslušnými specifikacemi , právními předpisy a při nákladech dovolujícícch tvorbu zisku.

     Zainteresované strany (majitelé, zákazníci, pracovníci, dodavatelé, společnost)

 • Pochopení potřeb a očekávání zainteresovaných stran a pochopení kontextu organizace je předpokladem úspěchu při jejich plnění.
 • Veškeré činnosti směřujeme k uspokojení potřeb a očekávání zainteresovaných stran.
 • Cílem je dodávat zákazníkům lepší produkty a služby než naši konkurenti.

      Právo

 • Našim společný cílem je při všech činnostech zvažovat a plnit platné právní požadavky ato nejen v oblastech jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce.
 • Máme zavedenu politiku společenské odpovědnosti, politiku proti úplatkářství, politiku chování zaměstnanců a politiku upozorňování na negativní vjemy.

     Systém řízení 

 • Systém managementu certifikovaný dle standardu ISO 9001 , IATF 16949.

     Jakost/kvalita

 • Cílem je dosažení nulového výskytu chyb ve všech činnostech solečnosti.
 • Nekvalitní produkty a služby nesmějí být v žádném případě dále předávány. Příčina nedostatků se musí analyzovat a natrvalo odstranit.

      Dodavatelé

 • Včasné zapojení dodavatelů do nových projektů a jejich žízení je předpokladem splnění požadavků na dodávané produkty.

     Životní a pracovní prostředí

 • Produkty a naše služby musí nést záruku toho, že jsme šetrní k prostředí, ve kterém podnikáme.
 • Zavedený systém enviromentálního managementu používat, dokumentovat a udržovat v souladu s požadavky normy ISO 14001. Používáním zavedených postupů, co nejefektivněji využíváme vstupních materiálů a energií, což nám pomůže snížit zatížení životního prostředí a BOZP znečišťujícími látkami a odpady.
 • Předpovídáním a vhodnou přípravou omezíme dopady možných rizik (mimořádných situací) a to zejména v oblastech jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce.
 • Pracovní prostředí musí přispívat k maximální výkonnosti a spokojenosti pracovníků při zajištění  odpovídající bezpečnosti práce a zdraví.
 • Oboustranné externí informace mezi naší společností a širokou veřejností nám pomůže společně spolupracovat na projektech, které povedou k neustálému zlepšování životního prostředí , bezpečnosti práce a image společnosti a tím i spokojenosti našich zákazníků.

      Pracovníci

 • Každý pracovník naší organizace zná dodavatele a zákazníka své práce, každý je povinen svůj úkol plnit přesně, včas a uplatňuje při tom všechna opatření pro zlepšení kvality, snižování dopadů na životní prostředí a pro dodržování zásad bezpečné práce.
 • Rozvíjíme osobní vztah každého našeho pracovníka ke společnosti a jejich tradicím.
 • Spokojení a kladně motivovaní pracovníci jsou základním předpokladem pro vynikající produkty a služby.
 • Pravidelným školením a informováním všech pracovníků naší společnosti o vztahu k jakosti, životnímu prostředí a bezpečnosti práce budeme utužovat povědomí pracovníků v těchto oblastech.

      Zlepšování 

 • Důsledné a pravidelné měření výsledků procesů nám odhaluje prostor pro další zlepšování.
 • Neustálým zlepšováním všech činností, procesů a produktů, týmovou prací a vzájemnou podporou všech pracovníků chceme dosáhnout toho, aby:
  • se vracel spokojený zákazník a ne nekvalitní produkt,
  • dopady na životní prostředí byly menší než jaká je představa zainteresovaných stran,
  • výsledkem každodenních činností a minimalizací rizik bylo 0 pracovních úrazů
 • Zlepšování a preventivní opatření jsou lepší než následná nápravná opatření. Používáním nástrojů prevence se snažíme dosáhnout nulového výskytu chyb.
 • Část vytvořených finančních zdrojů bude vedení společnosti využívat v programech ochrany a zlepšování životního prostředí v okolí společnosti, bezpečnosti při práci a spokojenosti  všech zainteresovaných stran.

 

Revize 5: 1.5.2021